Polityka prywatności
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Spółka  Evercon  Sp. z o.o.  z   siedzibą  w  Rzeszowie,  ul. 3 Maja  22,  35-030  Rzeszów,

tel.178594575, email: evercon@evercon.pl jest Administratorem Państwa danych osobowych.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email evercon@evercon.pl.

 

 

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

 

 1. Odbiorcy danych

 

Do   Państwa   danych   mogą  mieć  dostęp  nasi  podwykonawcy (podmioty przetwarzające),

 1. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług w ramach zawartych umów

 

 1. Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne  prawnie  uzasadnione  podstawy,  które są  nadrzędne wobec Państwa interesów, praw

i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych Evercon Sp. z o.o., mając na względzie przepis art. 5 RODO, przykłada wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny,  rzetelny,   zgodny  z  prawem  oraz  przejrzysty dla  Użytkownika  („zgodność

z prawem, rzetelność i przejrzystość”).

Kierujemy   się   zasadą   minimalizacji   danych,   tj. zbieramy   dane   osobowe   jedynie

w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane („minimalizacja danych”).

Cele gromadzenia Państwa danych osobowych są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa. Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”).

Dbamy także o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie bądź aktualizację danych („prawidłowość”).

Wszelkie informacje stanowiące dane osobowe są traktowane poufnie i są chronione przed przypadkowym ujawnieniem ich osobom trzecim („integralność i poufność”).

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Państwa danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki do ochrony danych osobowych.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

 

Z poważaniem

Evercon Sp. z o.o.

EVERCON SP.Z O.O.

Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY

EVERCON SP.Z O.O.

Adres: 35-030 Rzeszów ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY